You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword
Standard Shinai Dobari Koto/Chokuto Jissengata Specialized Shinai
Economy / Practice Shinai Ibushi Tokusen Madake Shinai Hasegawa Carbon Hand-made
Thin Grip Shinai Regular Grip Shinai Thick Grip Shinai Extra Thick Grip Shinai Oval Grip Shinai
39 Shinai 38 Shinai 37 Shinai Junior Shinai Nitoryu Shinai
39 Shinai for Men 38 Shinai for Men 37 Shinai for Men
39 Shinai for Women 38 Shinai for Women 37 Shinai for Women
Economy / Practice Shinai Medium Price Shinai High-End Shinai Sale
Tsuba / Stopper Shinai Bag Parts / Tools Bulk Suburi Shinai