You are here: Home > Kendo > Shinai - Bamboo Sword > Koto Chokuto > Koto ChokutoHasegawa